APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Projekt Európa pre Občanov

V rámci projektu Aktívny občan v modernej európskej samospráve boli využité projekt3 komunikačné nástroje: webové stránky APÚMS SR a zapojených miest, publikácia o projekte a DVD nosiče obsahujúce infomácie o projekte.

The project Active citizen in modern European local government involved three communication tools: website of APUMS SR and participating municipalities, publications about the project and DVDs containing information about the project.

Tu si môžete stiahnúť brožúru o aktivitách APÚMS SR uskutočnených počas roku 2014 v rámci projektu "Európa pre občanov" :Brožúra z konferencií APÚMS SR v roku 2014 - Europa pre obcanov

logo

Projekt  Aktívny občan v modernej európskej samospráve financovalaEurópska únia v rámci programu Európa pre občanov

Akcia 1, opatrenie 1.2 – Siete medzi partnerskými mestami

Počet podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci tohto projektu : 3

Podujatie 1 Jarná konferencia – “Miestna demokracia”

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 200 občanov, z ktorých 10 pochádzalo z mesta Nové Zámky, 40 z mesta Banská Bystrica, 10 z mesta  Šaľa, 10 z mesta Piešťany (Slovenská republika), 7 z mesta Londýn (Veľká Británia), 10 z mesta Hág (Holandsko), 15 z mesta Piatra Neamt (Rumunsko), 15 z mesta Dublin (Írsko), 20 z mesta Tábor (Česká republika), 2 z mesta Sofia (Bulharsko), 20 z mesta Riga (Lotyšsko), 10 z mesta Holte (Dánsko), 20 z mesta Gödöllő (Maďarsko), 11 z mesta  Elsbethen (Rakúsko).

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Podbanskom (Slovenská republika) od 09/04/2014 do 11/04/2014

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali  pozornosť na získanie poznatkov z oblasti fungovania miestnych samospráv. Podujatia sa zúčastnili študenti vysokých škôl, predstavitelia miestnych samospráv a odborníci v danej oblasti z 11 členských štátov EÚ. Konferencia bola zahájená oficiálnym otvorením a predstavením projektu. Účastníci mali možnosť vzájomne sa zoznámiť, vymeniť si svoje poznatky a získať nové skúsenosti vďaka odborným prednáškam, workshopom a diskusiám na témy: Charakteristika samosprávnych funkcií, Komunálne voľby 2014, infozákon z pohľadu miestnych samospráv. Odbornej konferencie sa zúčastnila aj zástupkyňa Európskeho kontaktého bodu na Slovensku, ktorá verejnosť oboznámila s programom Európa pre občanov.

Podujatie 2 Letná konferencia – “Význam a benefity členstva v EÚ, aktívne európske občianstvo”

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 60 občanov, z ktorých 5 pochádzalo z mesta Nové Zámky, 5 z mesta Šaľa, 5 z mesta Martin, 5 z mesta Bojnice (Slovenská republika), 3 z mesta Londýn (Veľká Británia), 3 z mesta Hág (Holandsko), 5 z mesta Piatra Neamt (Rumunsko), 5 z mesta Dublin (Írsko), 5 z mesta Tábor (Česká republika), 4 z mesta Sofia (Bulharsko), 3 z mesta Riga (Lotyšsko), 2 z mesta Holte (Dánsko), 7 z mesta Gödöllő (Maďarsko), 3 z mesta  Viedeň (Rakúsko).

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo vo Viedni (Rakúsko) od 12/06/2014 do 13/06/2014

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na zvýšenie svojho povedomia o význame členstva v EÚ. Medzi predstaviteľmi samospráv, študentmi a prednášajúcimi (europoslanci, vysokoškolskí pedagógovia) prebehli zaujímavé diskusie a vzájomná výmena skúseností prostredníctvom príkladov dobrej praxe. Tieto aktivity nasledovali po odprednášaní tematických okruhov :rozvojové politiky EÚ, benefity členstva v EÚ, aktívne občianstvo. Súčasťou konferencie boli tiež návrhy medzinárodnej spolupráce asociácií prednostov pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti vytvoreného partnerstva.

Podujatie 3- Jesenná konferencia na – “Zosúladenie rodinného a pracovného života”

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 200 občanov, z ktorých 10 pochádzalo z mesta Nové Zámky, 40 z mesta Banská Bystrica, 5 z mesta  Šaľa, 5 z mesta Bojnice, 10 z mesta Piešťany (Slovenská republika), 20 z mesta Londýn (Veľká Británia), 7 z mesta Hág (Holandsko), 10 z mesta Piatra Neamt (Rumunsko), 10 z mesta Dublin (Írsko), 20 z mesta Ostrava, 5 z mesta Tábor (Česká republika), 14 z mesta Sofia (Bulharsko), 7 z mesta Riga (Lotyšsko), 8 z mesta Holte (Dánsko), 23 z mesta Gödöllő (Maďarsko), 6 z mesta  Elsbethen (Rakúsko).

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Ostrave (Česká republika) od 08/10/2014 do 09/10/2014 a v Podbanskom (Slovenská republika) od 10/10/2014 do 11/10/2014.

Stručný opis: konferencia poskytla zúčastneným študentom, občanom zapojených miest a predstaviteľom miestnych samospráv z rôznych štátov EÚ možnosť uvedomiť si dôležitosť harmónie rodinného a pracovného života prostredníctvom odborných prednášok na danú problematiku, vzájomnej výmeny názorov a workshopov študentov vysokých škôl z členských štátov EÚ. Na záver bolo prednesené oficiálne ukončenie podujatia zo strany hlavného partnera a prebehlo spoločné hodnotenie projektu zo strany všetkych zúčastených asociácií.

HODNOTIACA SPRÁVA K PROJEKTU

Hodnotiacu správu z projektu "Aktívny občan v modernej európskej samospráve" v rámci programu Európa pre občanov nájdete v nasledujúcich prílohách:
Hodnotiaca správa - info_template_SK
Hodnotiaca správa - info_template_EN

Projekt Európa pre Občanov

Projekt - rozhodnutie o úspešnosti.pdf
Logo projektu.jpg

Program: Európa pre občanov
Akcia 1: Aktívni občania pre Európu
Opatrenie 1.2: Siete medzi partnerskými mestami
Obdobie realizácie projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014
Výška poskytnutej dotácie: 67 000 €


Partneri projektu: 10 európskych asociácií združujúcich vrcholových predstaviteľov miestnych samospráv členských štátov EÚ (SOLACE- Veľká Británia, CCMA- Írsko, VGS- Holandsko, STMOU- Česká Republika , LPIA- Lotyšsko, FLGO- Rakúsko, KOMDIR- Dánsko, AAPRO- Rumunsko, NAMCB - Bulharsko, JOSZ – Maďarsko)

Projektové podujatia:

Jarná konferencia
na tému „Miestna demokracia
Termín a miesto konania: 9.- 11.4.2014, Podbanské (SK) Neverejná časť: riešenie aktuálnych problémov samospráv, návrhy medzinárodnej spolupráce, príklady dobrej praxe, výmena poznatkov a diskusie Verejná časť: prednášky a workshopy s predstaviteľmi miestnych samospráv a predsedom ZMOS SR na témy: Charakteristika samosprávnych funkcií; Komunálne voľby 2014; Infozákon z pohľadu miestnych samospráv.

Letná konferencia
na tému: „Význam a benefity členstva v EÚ, aktívne európske občianstvo
Termín a miesto konania: 12.-13.6.2014, Viedeň (AT)

Neverejná časť: aktuálne problémy samospráv, návrhy medzinárodnej spolupráce, príklady dobrej praxe, výmena poznatkov a diskusie

Verejná časť: prednášky s europoslancami na témy: Politika EÚ, výhody členstva v EÚ (práca a štúdium v rámci EÚ, uznanie odbornej kvalifikácie v rámci štátov EÚ, zdravotná starostlivosť, služby, podnikanie, nákup a predaj tovaru v zahraničí); Aktívne občianstvo – význam participácie na voľbách do Európskeho parlamentu.

Jesenná konferencia na tému „Zosúladenie rodinného a pracovného života
Termín a miesto konania: 8.-10.2014, Podbanské (SK), Ostrava (ČR)

Neverejná časť: aktuálne problémy samospráv, príklady dobrej praxe, výmena poznatkov a diskusie

Verejná časť: prednášky, diskusie a workshopy s odborníkmi z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na témy: Politiky podporujúce harmóniu pracovného a rodinného života; Podpora kooperácie samosprávy, zamestnávateľov a štátu pri zabezpečovaní služieb starostlivosti a voľno – časových aktivít občanov.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Partneri