APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Verejný obstarávateľ

APUMS SR sa pri obstarávaní tovarov a služieb pre projekt v rámci programu Európa pre občanov riadi nasledovne:

  • Obstaranie tovarov a služieb v hodnote do 20 000 EUR bez DPH vrátane výkonný predseda realizuje v súlade s § 9 ods.9 zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vykonaného a zaznamenaného prieskumu trhu u minimálne troch dodávateľov (telefonicky, faxom, cez cenové katalógy, reklamné letáky, písomné ponuky, internet). Prieskum trhu a výber najvhodnejšieho dodávateľa bude zaznamenaný v zápisnici podľa prílohy č. 1.
     
  • Výkonný predseda APÚMS SR zverejní v profile verejného obstarávateľa zriadeného na  zadávanie takejto zákazky v hodnote vyššej ako 1 000 EUR bez DPH najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním – použije vzor oznámenia o zadávaní zákazky podľa prílohy č. 2.
     
  • Príloha č. 1 - vyhodnotenie prieskumu.docx
  • Príloha č. 2 - oznámenie o zadávaní zákazky.docx
  • Oznámenie o zadávaní zákazky - autobus.pdf

Původní položky

Partneri