APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA- jún 2022

PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA- jún 2022 1

„Miestna a regionálna samospráva v čase pandémie a vojny na Ukrajine ukazujú, že sú hybnou silou Únie. Je čas, aby dostali svoje miesto v rozhodovacom procese. Iba tak môžeme vybudovať dôveru v európske inštitúcie.“

Vážení priaznivci participácie,

ďakujeme za váš záujem o participáciu a podujatia zamerané na zapájania občanov do správy vecí verejných, ktoré pre vás pripravuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

MÁJ 2022 – rekapitulácia

10. mája 2022 NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ
Samospráva a krízová pomoc Ukrajine

 • Roman Dohovič, mesto Košice
 • Michaela Guldanová, mesto Bratislava
 • Nadežda Sirková, Ubľa
 • Ján Holinka Ulič
 • Mária Radváková, humanitárna pracovníčka OAKR 17317, Humenné

19. mája  2022 KABINET PARTICIPÁCIE

Participácia a pomoc Ukrajine

 • Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Denisa Augustínová, Magna
 • Michaela Pobudová, Mareena
 • Ján Orlovský, Migračný úrad MV SR

24. mája 2022 NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ
Samospráva a integrácia ľudí z Ukrajiny

 • Michal Kaliňák, ZMOS
 • Zuzana Hallová, Mareena
 • Ondrej Babjačík, Humenné
 • Jana Zápalová, Bratislavský samosprávny kraj

Všetky podujatia sú stále dostupné v našej znalostnej databáze na webe / nájdete ich na linkoch vyššie vrátane prezentácií hostí.

JÚN 2022 – čo vás čaká?

PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA

„Miestna a  regionálna samospráva v čase pandémie a vojny na Ukrajine ukazujú, že sú hybnou silou Únie. Je čas, aby dostali svoje miesto v rozhodovacom procese. Iba tak môžeme vybudovať dôveru v európske inštitúcie.“ Povedal prezident Európskeho výboru regiónov Apolostos Tzitzikostas. Význam regiónov má vysoký rastový potenciál, a preto sa k nemu zbiehajú aj finančné zdroje z Európskej únie. Financovanie rozvoja regiónov je však podmienené širokou spoluprácou všetkých aktérov v území, partnerstvom s mimovládnymi neziskovými organizáciami ako nositeľmi potrebných expertíz, analýz, disponujúcimi odbornými aj ľudskými kapacitami, kvalitnou komunikáciou s občanmi – jednoducho tým, čomu hovoríme participatívna tvorba verejných politík. 

14. JÚNA 2022 9:00 – 11:00
Integrované územné stratégie

Plánovanie rozvoja regiónu je hlavným cieľom základného strategického dokumentu, ktorým je integrovaná územné stratégia (IÚS). Význam IÚS narástol aj tým, že sa stáva nástrojom financovanie rozvoja územia z prostriedkov Európskej únie. Aký bude mechanizmus financovania? Ako sa naň pripraviť? Aké partnerstvá vytvárať? Aké možnosti spolupráce naprieč spektrom aktérov – mestá, obce, mimovládne neziskové organizácie, komerčný sektor – prináša? Ako sa pripravujú IÚSy? Aká je a aká by mala byť úroveň zapojenia jednotlivých aktérov? Príďte si vypočuť dobré príklady z praxe novej úrovne spolupráce regionálnej samosprávy s mestami a obcami.

Natália Cígerová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  + príklady dobrej praxe

21. JÚNA 2021 9:00 – 11:00
Koordinátori participácie v samosprávnych krajoch

Samosprávne kraje vďaka komplexnému pohľadu na celý región potrebujú do prípravy strategických dokumentov zapájať početne aj škálovo často veľmi široké spektrum ľudí, skupín, organizácií či  inštitúcií. Aby boli participatívne procesy efektívne, úspešné a priniesli výsledky, ale aj zážitky a pozitívne pocity, všetkým, ktorí sa na nich zúčastňujú, musia byť vedené profesionálne. Kto však má navrhovať, riadiť, komunikovať a vyhodnocovať participatívne procesy? Na podujatí predstavíme koncept prípravy koordinátorov  participácie na jednotlivých krajoch. Kto je koordinátor participácie? Na čo je potrebný? Aké zručnosti má ovládať? Aké je jeho postavenie v rámci krajského úradu? Aké témy rieši a čo naopak nemá byť jeho úlohou? Svoje skúsenosti budú zdieľať aj samotní koordinátori zo samosprávnych krajov.

Tomáš Rákos, Participation Factory, ČR + príklady dobrej praxe

 

REGISTRUJTE SA:

https://forms.gle/a1bRNG1ft8ijduoV9

 

KONFERENCIA PARTICIPÁCIA 2.0

11. – 12. augusta 2022, Vodárenské múzeum Bratislava

A dávame aj do pozornosti VÝZVU na podávanie príspevkov na konferenciu Participácia 2.0, ktorej súčasťou sa môžete stať aj vy!

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o zdieľanie svojich skúseností vyplniť formulár do 20. júna 2022. 

Formulár s ďalšími informáciami:

https://forms.gle/pcLLm5N7c3s5KiaL6

Tešíme sa na vás a budete radi, ak informácie o podujatiach posuniete všetkým, ktorých téma zapájania občanov zaujíma.

Ďakujeme!

Alena Petrželková

odborná konzultantka národného projektu

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík |

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

https://infoweb.minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png

Pribinova 2 | 812 72 Bratislava | Slovenská republika

Sídlo: Cukrová 14 | 813 39 Bratislava

tel.: + 421 2 509 44 979 | mobil: + 421 903 903 075

alena.petrzelkova@minv.sk | www.minv.sk

 

Dátum vloženia: 7. 6. 2022 11:39
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 6. 2022 11:43

Partneri