APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

TLAČOVÁ SPRÁVA- Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy financovaného prostredníctvom Operačného programu Efektívny verejná správa

TLAČOVÁ SPRÁVA- Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky


BRATISLAVA | 26.02.2020
Bilancujeme prvý rok projektu zameraného na kvalitu verejnej správy
Uplynul rok od spustenia národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) zameraného na kvalitu vo verejnej správe.
Napriek tomu, že tento úrad je jedným z menších, zhostil sa úlohy prijímateľa národného
projektu, ktorý má až 19 partnerov a množstvo ambicióznych aktivít.
„Neuveriteľné, ako čas rýchlo beží. Vlani o takomto čase sme podpisovali zmluvu
o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a dnes
môžeme bilancovať prvý zo štyroch rokov nášho projektu. Je príjemné vidieť, ako sa plány
projektu zhmotňujú, naši partneri začínajú implementovať niektorý z nástrojov manažérstva
kvality a do nášho novo zriadeného CAF centra prichádzajú zamestnanci organizácií verejnej
správy, aby si rozšírili svoje vedomosti v oblasti riadenia kvality.“ Pavol Pavlis, predseda
ÚNMS SR
Zámerom národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách
verejnej správy financovaného prostredníctvom Operačného programu Efektívny verejná
správa je urobiť čo najviac pre to, aby sa manažérstvo kvality stalo prioritou, strategickou
a integrálnou súčasťou riadenia našich organizácií verejnej správy. Hlavná aktivita
národného projektu je rozdelená na dve kľúčové časti.
Tá prvá sa zameriava na samotnú implementáciu niektorého z nástrojov manažérstva kvality
v partnerských organizáciách. Počas uplynulého jedného roka začalo osem partnerov
s implementáciou modelu CAF, jeden s modelom výnimočnosti EFQM a šesť so systémom
manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Ďalšie štyri organizácie začali svoju cestu
so systémom manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 a dve organizácie
pilotne zavádzajú nový Nástroj Samohodnotenia kultúry kvality.
„Riadiť národný projekt s toľkými partnermi je niekedy naozaj náročné, nakoľko každý z nich
je iný a zameraním svojej činnosti špecifický. Spája nás však spoločný cieľ, úspešne nastúpiť
na cestu zlepšovania našich organizácií. To platí aj pre náš úrad. Aj my sme sa zaviazali, že
svoje procesy, služby a fungovanie posunieme vpred. Vlani sme začali s implementáciou
systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, ako aj systému manažérstva proti
korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Tento rok nás ešte čaká implementácia modelu CAF,
pre ktorú už uskutočňujeme niektoré prípravné činnosti.“ Anna Budiaková, riaditeľka odboru
kvality a projektového riadenia ÚNMS SR.
Druhá časť hlavnej aktivity je zameraná na zvyšovanie povedomia o manažérstve kvality
vo verejnej správe a na podporu a pomoc organizáciám verejnej správy s uchopením tejto
problematiky v praxi. To všetko pod sebou zastrešuje CAF centrum, ktoré vzniklo ako súčasť
odboru kvality a projektového riadenia ÚNMS SR. Tvoria ho odborní zamestnanci a experti
v oblasti manažérstva kvality, ktorí môžu aj takouto formou ďalej odovzdávať svoje
skúsenosti a vedomosti.
CAF centrum vo svojej novovytvorenej školiacej miestnosti ponúklo počas roka 2019 spolu
40 vzdelávacích aktivít zameraných na rôzne témy manažérstva kvality. Nakoľko je však
snahou ÚNMS SR priblížiť túto problematiku aj do vzdialenejších regiónov Slovenska,
v ponuke je aj tzv. inhouse vzdelávanie priamo v sídle organizácií verejnej správy, kde CAF
centrum vysiela lektora priamo do organizácie. Takýchto školení sa podarilo v roku 2019
zrealizovať 27. Celkový počet vyškolených zamestnancov verejnej správy CAF centrom
predstavuje vyše 1 100.
ÚNMS SR vzdelávacie aktivity propaguje prostredníctvom svojej webovej stránky,
cez Facebook, ale hlavne priamym oslovovaním organizácií e-mailom. Ponuka
na spoluprácu v oblasti vzdelávania bola zaslaná vyšším územným celkom, ústredným
orgánom štátnej správy, štátnym organizáciám i samospráve. CAF centrum pracuje aj na
neustálom rozširovaní portfólia tém školení a workshopov, ako aj databázy svojich lektorov.
Aj v roku 2020 bude aktívne propagovať svoje služby, hľadať možnosti ďalšej spolupráce
a nabádať zamestnancov a manažérov vo verejnej správe, aby sa v tejto oblasti vzdelávali
a zlepšovali.
Pre tie organizácie verejnej správy, ktoré sa už rozhodli pre cestu zlepšovania, ponúklo CAF
centrum v roku 2019 možnosť implementovať model CAF za pomoci národného projektu.
ÚNMS SR zverejnil dve kolá výziev, do ktorých sa spolu zapojilo 19 organizácií. Z nich 3
začali s implementáciou v roku 2019 a 6 organizácií na začiatku roka 2020. Všetky tieto
organizácie získajú od CAF centra školiacu, konzultačnú a posudzovateľskú podporu pri
implementácii modelu CAF a naj jej konci, po úspešnom absolvovaní hodnotenia Externej
spätnej väzby modelu CAF, získajú titul Efektívny používateľ modelu CAF.
Úspešne sa v CAF centre rozbehla aj spolupráca s expertmi v oblasti manažérstva kvality
a to v rámci analyticko – metodickej činnosti CAF centra. Jej cieľom je vytvorenie odborných
metodík a štúdií zameraných na niektoré aspekty, čiastkové témy alebo oblasti riadenia
a rozvoja kvality organizácií. V roku 2019 sa takto vytvorila metodika Nástroj
Samohodnotenia kultúry kvality a metodika Získavanie spätnej väzby od zainteresovaných
strán. V súčasnosti sa vytvárajú tematicky zamerané pracovné skupiny, ktorých cieľom bude
zapojenie odbornej verejnosti do diskusie a riešenia aktuálnych otázok v oblasti manažérstva
kvality a spoločenskej zodpovednosti. Konkrétne ide o pracovnú skupinu pre podporu
benchmarkingu vo verejnej správe, pre zavádzanie modelu CAF a pracovnú skupinu
zameranú na spoločenskú zodpovednosť. V prípade záujmu o spoluprácu môžu odborníci
z radov širokej verejnosti kontaktovať priamo odbor kvality a projektového riadenia ÚNMS
SR.
A aby sa všetky informácie, skúsenosti, metodiky, štúdie a dobrá prax zhromaždili na jednom
mieste, bude v priebehu roka 2020 spustený webportál ÚNMS SR zameraný
na manažérstvo kvality. V roku 2019 sa pripravoval návrh vizualizácie, obsahová štruktúra,
jeho čiastkové časti a iné podklady.
Veríme, že webportál bude nápomocný pre organizácie verejnej správy v hľadaní odpovedí
a riešení v oblasti kvality a samozrejme, budeme sa tešiť na spätnú väzbu. Tak, ako sa
tešíme z pozitívnych reakcií našich zákazníkov CAF centra (účastníkov školení
a implementujúcich organizácií). Tie nám dodávajú silu, aby sme zvládli aj nové úlohy
a výzvy, ktoré máme aj pre tento začatý rok 2020 veľmi ambiciózne.“ Anna Budiaková,
riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia ÚNMS SR.


Kontakt v prípade záujmu o bližšie informácie:
Email: kvalita@normoff.gov.sk
Tel.: 02 / 57 485 121, 315

Dátum vloženia: 26. 2. 2020 20:51
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 2. 2020 21:00
Autor: Správce Webu

Partneri