APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Na občanoch záleží-marec 2021

Program na marec 2021

NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ! - POKRAČUJEME TÉMOU ZELENÁ SAMOSPRÁVA

NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ! - POKRAČUJEME TÉMOU ZELENÁ SAMOSPRÁVA

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša pravidelný online vzdelávací cyklus pre samosprávu. Každý mesiac otvára tému, ktorá v samospráve rezonuje a ktorú je vhodné robiť participatívne. V online vzdelávacom cykle Na občanoch záleží sa všetko dozviete z prvej ruky, priamo od vašich „kolegov“ z iných samospráv.

Program na marec 2021

 

ČO PRINIESLO VZDELÁVANIE VO FEBRUÁRI?

V mesiaci február 2021, ktorý bol venovaný téme Samospráva pre všetkých, USV ROS zrealizoval 4 podujatia, na ktorých sa zúčastnilo vyše 350 účastníkov a k dnešnému dňu majú vyše 1000 zahliadnutí na youtube kanáli NP PARTI.

 

Odzneli praktické príklady participatívnych procesov, ktoré predstavili ľudia zo samospráv a spolupracujúcich MNO. Na príkladoch miest Nitra, Svidník, Liptovský Mikuláš, Dobšiná, mestská časť Bratislava - Karlova Ves alebo Stará Ľubovňa, ste sa mohli dozvedieť, ako spraviť mesto prístupným, či budovať mesto pre všetkých, robiť komunitné plány sociálneho rozvoja a kedy je vhodné založiť sociálny podnik.

 

ČO HOVORIA ÚČASTNÍCI?

Ako je vzdelávanie prínosné pre samotných účastníkov vzdelávacieho programu a čo si najviac zapamätali?

 • Všetky dámy, ktoré prezentovali svoje skúsenosti si zaslúžia aplauz, ale pani z Mestského úradu v Nitre bola excelentným príkladom, že aj úradníci môžu byť super. Nech je ich čoraz viac!
 • Najzaujímavejším pre mňa bolo sledovanie participatívneho procesu s istým časovým odstupom, a skvelá partia diskutujúcich, kde fungovalo vzájomné prepojenie.
 • Veľmi si cením dodatočné zasielanie informačných materiálov z predchádzajúcich webinárov.
 • V diskusii zaznelo veľa detailov, ktoré potvrdili moje predstavy a pomohli mi ísť hlbšie.
 • Tieto prednášky mi otvárajú oči.

 

MAREC 2021 – ZELENÁ SAMOSPRÁVA

Vzdelávací online cyklus Na občanoch záleží pokračuje aj v mesiaci marec 2021, ktorého nosnou témou je Zelená samospráva a zelené verejné politiky. Od otázok ako zapájať zraniteľné skupiny, ako tvoriť a realizovať inkluzívne politiky v prostredí miest a obcí sa v mesiaci marec 2021 dostanete k iným otázkam:

 • Prečo zelené politiky potrebujú kvalitnú participáciu verejnosti?
 • Prečo zapojenie každého občana je v manažmente odpadového hospodárstva kľúčové?
 • Prečo ekologické môže byť aj ekonomické?
 • Prečo enviromentálne vzdelávanie, výchova a osveta je témou dňa nielen pre samosprávne kraje, ale i obce a mestá?

 

AKÉ ŠKOLENIA VÁS ČAKAJÚ?

V mesiaci marec vám USV ROS ponúkne tri online podujatia - konkrétne dva základné a jeden doplnkový modul vzdelávania:

 • 9. MARCA 2021 – PARTICIPÁCIA A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
 • 23. MARCA 2021 – AKO PRESADIŤ ENVIROVÝCHOVU NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI?
 • 30. MARCA 2021 – NP VÝSKUM: MNO A SAMOSPRÁVA – ZELENÉ VEREJNÉ POLITIKY

 

PRVÉ ŠKOLENIE UŽ 9. MARCA 2021 - PARTICIPÁCIA  A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Už v utorok 9. marca 2021 USV ROS otvorí tému PARTICIPÁCIA  A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO. Ponúkne vám prezentáciu participatívneho procesu tvorby Stratégie nakladania s komunálnym odpadom v meste Partizánske, ako aj praktické riešenia pre naplnenie povinnosti zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Súčasne vás v bloku Samospráva samospráve čakajú dva príklady dobrej praxe. Jeden z obce Rovinka, zameraný na meranie kvality ovzdušia a druhý na tému obehového hospodárstva z Národná recyklačná agentúra Slovensko.

 

PROGRAM

09:00 - 09:45 PARTICIPATÍVNY PROCES: tvorba Stratégie nakladania s komunálnym odpadom v meste Partizánske

09:45 - 10:00 priestor na otázky cez slido

10:00 - 10:30 SAMOSPRÁVA SAMOSPRÁVE: príklady z praxe

 • Obec Rovinka / Meranie kvality ovzdušia na žiadosť samosprávy alebo ako otvoriť tému kvalita ovzdušia a nutnosť jej monitoringu (od verejnej diskusie o ovzduší, cez dopyt po dátach o kvalite ovzdušia (KO) až po schválenie prenájmu meracej stanice od SHMÚ a zabezpečenie porovnávacích meraní KO). Prezentuje: Veronika Basta, poslankyňa obecného zastupiteľstva, predsedníčka komisie ochrany životného prostredia a VP,
 • Národná recyklačná agentúra Slovensko / Obehové hospodárstvo - riešenia krízového stavu odpadového hospodárstva a ich uplatnenie v zelenej infraštruktúre. Prezentuje: Ján Plesník, NARA-SK

10:30 - 10:45 prestávka s možnosťou diskusie  v skupinách (Partizánske, Rovinka, NARA-SK)

10:45 - 11:30 WEBINÁR: Praktické riešenia pre naplnenie povinnosti zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Prezentuje: Branislav Moňok

 

LINK NA PUBLIKÁCIU: https://www.minv.sk/?participacia-a-odpadove-hospodarstvo

Participácia a odpadové hospodárstvo

 

AKO PRESADIŤ ENVIROVÝCHOVU NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI?

Kedy? 23. MARCA 2021

Diskutujú: Andrea Molnárová a Martina Kedrová za Trenčiansky samosprávny kraj, Richard Medal, združenie Špirála

Moderuje: Tomáš Jacko

 

PROGRAM

09:00 - 09:45 PARTICIPATÍVNY PROCES: tvorba Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v TSK

09:45 - 10:00 priestor na otázky cez slido

10:00 - 10:30 SAMOSPRÁVA SAMOSPRÁVE: príklady z praxe

 • Banskobystrický samosprávny kraj / Zvyšovanie povedomia obyvateľov kraja k zlepšeniu kvality ovzdušia (stav ovzdušia v kraji, kľúčové lokality a problémy, príklady dobrej praxe a návrhy možných riešení). Prezentuje: Ladislav Bíro, Banskobystrický samosprávny kraj
 • Národné lesnícke centrum Zvolen / Participatívna tvorba Národného lesníckeho programu ako základného lesnícko-politického dokumentu (dôležitý nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, medzirezortnej spolupráce a plnenia medzinárodných záväzkov súvisiacich s lesmi a lesným hospodárstvom). Prezentuje: Martina Štěrbová, Národné lesnícke centrum Zvolen

10:30 - 10:45 prestávka s možnosťou diskusie v skupinách (TSK, BBSK, NLC Zvolen)

10:45 - 11:30 WEBINÁR: Ako zapájať vybraných aktérov - školy, obce a mestá , v rámci envirovýchovy?

 

LINK NA PUBLIKÁCIU: https://www.minv.sk/?participacia-v-rozvoji-environmentalnej-vychovy-vzdelavania-a-osvety

Envirovýchova na regionálnej úrovni

 

 

NP VÝSKUM: MNO A SAMOSPRÁVA – ZELENÉ VEREJNÉ POLITIKY

Kedy? 30. MARCA 2021

Diskusia k zisteniam NP Výskum MNO a OS vo vzťahu k zeleným verejným politikám na národnej a regionálnej úrovni.  Predstavenie príkladov praxe s participačným procesom pri tvorbe PHRSR – Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja, RIÚS – Regionálna integrovaná územná stratégia a UMR - Udržateľný mestský rozvoj.

Diskutujú: Martin Mňahončák, USV ROS, Patrik Hrbek, Slovenský olympijský a športový výbor, Dana Gavalierová, sektorová rada Životné prostredie pri NP Výskum

Zelené verejné politiky

 

 

KDE NÁJDEM INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH PODUJATIACH?

O tom, čo sa bude diať vás USV ROS bude informovať pravidelne. Vždy koncom mesiaca zverejní podrobné informácie, detailný program o podujatiach v nasledujúcom mesiaci, kde spresní tému, formáty podujatí a predstaví prednášajúcich.

 

Odporúčame vám častejšie navštevovať naše facebookové stránky: Participácia – ÚSV ROS. Informácie taktiež nájdete na našej web stránke úradu, alebo na stránke www.participacia.eu 

 

ČO SA STANE, AK NEBUDEM MÔCŤ PRÍSŤ A TÉMA MA ZAUJÍMA?

Nič. Jednotlivé bloky budú zaznamenávané. Po každom vzdelávacom dni účastníci dostanú informačný balíček, v ktorom nájdu: link na záznam z podujatia, prezentácie a ťažiskové publikácie k téme. Všetky materiály budú súčasne vypublikované znalostnej databáze NP PARTI. Všetky záznamy z podujatí nájdete saj na našom youtube kanály NP PARTI, alebo na web stránke www.participacia.eu  (sekcia - školenia).

 

KDE SA MÔŽEM ZAREGISTROVAŤ?

Počet miest je limitovaný! Registrácia: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSehzHftZfL9KjK_Sd_R1HsQv4RAGd6KLhwJUYuMI__5gY1SPA/viewform?fbclid=IwAR0L6L6ksx6-0fzzsdRYqtjtRIn7FnJxY99oefIXcFTAJOE5ay0JPPa63-M

 

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE NA ZÁVER

USV ROS pripravil vzdelávací program NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ tak, aby bol pre vás zaujímavý, užitočný a aj štipku zábavný. Aké to naozaj bude, poviete však až vy. Po každom vzdelávacom bloku budete mať možnosť dať spätnú väzbu v hodnotiacom dotazníku. Od vás získa cenné informácie, či ide správnym smerom a čo môže zlepšiť. Vašu snahu aj odmení – vyžrebuje jedného z vás, ktorý získa publikáciu z knižnej edície Participácia, o ktorej ste na vzdelávacom bloku diskutovali, v tlačenej podobe.

 

Odkaz USV ROS: „Sledujte nás, píšte, komentujte, váš názor nás zaujíma!“

Dátum vloženia: 4. 3. 2021 13:51
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 3. 2021 14:03

Partneri