APUMS
APÚMS
APUMS

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy je dobrovoľným združením nezávislým od politických strán.

Staňte sa členmiStaňte sa partnermi

Etický kódex APUMS

Etický kódex Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike bol prijatý na Sneme APÚMS SR v Banskej Bystrici dňa 1.februára 2001. APÚMS SR 3.marca 1997 uzavrela afiliačnú dohodu s Medzinárodnou organizáciou miestnych manažérov - International City/Country Management Association (ICMA). Etický kódex APÚMS SR obsahuje podstatné ustanovenia zrevidovaného Etického kódexu ICMA zo septembra r.2000.

Cieľom APÚMS je zvýšiť kvalitu miestnej samosprávy, podporiť profesionálnych predstaviteľov miestnej samosprávy v Slovenskej republike. Pri presadzovaní týchto cieľov budú riadiť správanie každého člena APÚMS SR nasledovné zásady :
Každý člen APÚMS SR:

 

  1. Bude oddaný myšlienke efektívnej a demokratickej miestnej samosprávy prostredníctvom zodpovedných volených predstaviteľov a bude veriť, že základom pre dosiahnutie týchto cieľov je profesionálny všeobecný manažment.
     
  2. Bude potvrdzovať dôstojnosť a hodnotu služieb poskytovaných samosprávou a udržiavať konštruktívny, kreatívny a praktický vzťah k záležitostiam miestnej samosprávy a hlboký zmysel pre sociálnu zodpovednosť ako dôveryhodný verejný služobník.

 


Smernice
Poradenstvo predstaviteľom iných miestnych samospráv. Keď členovia radia alebo odpovedajú na otázky zvolených alebo vymenovaných predstaviteľov miestnych samospráv, mali by o tom informovať pracovníkov týchto komunít .
 

  1. Bude oddaný najvyšším ideálom cti a bezúhonnosti vo všetkých verejných a osobných vzťahoch tak, aby mohol zvýšiť úctu a dôveru volených predstaviteľov a zamestnancov verejnej správy ako aj verejnosti.


Smernice
Verejná dôvera. Členovia by sa mali správať tak, aby udržiavali dôveru verejnosti vo svoju profesiu, svoju samosprávu a vo svoj výkon vo verejnom úrade.

Vnímanie ovplyvňovania. Členovia by mali spravovať svoje oficiálne a súkromné záležitosti takým spôsobom, aby vzbudzovali jasný dojem o tom, že ich nemožno pri výkone oficiálnych povinností nesprávne ovplyvniť.

Dôvernosť. Členovia by nemali s kýmkoľvek preberať alebo komukoľvek prezradiť informácie o dosiaľ prebiehajúcich alebo už zakončených etických prípadoch, pokiaľ to špeciálne neurčujú Pravidlá postupu pre presadzovanie etického kódexu.

4. Bude si uvedomovať, že hlavnou funkciou miestnej samosprávy je v každom čase slúžiť čo najlepšie záujmom všetkých ľudí.

5. Bude zvoleným predstaviteľom predkladať návrhy koncepcií, poskytovať im informácie a rady, týkajúce sa týchto koncepcií a slúžiace ako základ pre rozhodovanie a určovanie cieľov rozvoja komunity a bude podporovať a realizovať koncepcie miestnej samosprávy, prijaté zvolenými predstaviteľmi.

Smernice
Konflikt záujmov. Členovia, ktorí vystupujú vo viacerých rolách – napríklad ako člen orgánu obchodných spoločností, by sa mali vyhnúť svojej účasti v tých záležitostiach, ktoré vytvárajú možný konflikt záujmov. Tento potenciálny konflikt by mali oznámiť správnemu orgánu tak, aby sa zabezpečili aj iné názory.

6. Bude uznávať, že volení zástupcovia občanov majú právo určovať koncepcie miestnej samosprávy; zodpovednosť za realizáciu týchto koncepcií spočíva na členoch.

7. Zdrží sa všetkých politických aktivít, ktoré podkopávajú dôveru verejnosti v profesionálny administratívny aparát.

Smernice
Voľby správneho orgánu. Členovia by si mali udržiavať reputáciu, že všetkým voleným členom miestnej samosprávy, v ktorej pracujú, slúžia rovnako a nestranne, nezávisle od politickej strany.

Voľby. Členovia zdieľajú so svojimi spoluobčanmi právo a zodpovednosť voliť a vyjadrovať svoj názor na verejné záležitosti.

8. Bude považovať za povinnosť ustavične zlepšovať svoje profesionálne schopnosti a rozvíjať kompetencie svojich kolegov pri využívaní manažérskych metód.

Smernice
Sebaposúdenie. Každý člen by mal pravidelne posudzovať svoje profesionálne zručnosti a schopnosti.

Profesionálny rozvoj. Každý člen by mal venovať aspoň 40 hodín ročne aktivitám profesionálneho rozvoja.

9. Bude komunitu pravidelne informovať o záležitostiach miestnej samosprávy, podporovať komunikáciu medzi občanmi a všetkými členmi miestnej samosprávy, zdôrazňovať priateľskú a zdvorilú službu verejnosti a usilovať sa o zlepšenie kvality a imidžu verejnej služby.

10. Bude odolávať akémukoľvek zasahovaniu do svojich profesionálnych zodpovedností, veriac, že člen by mal slobodne a bez zasahovania uskutočňovať oficiálne koncepcie a riešiť každý problém bez diskriminácie na základe morálnych zásad a spravodlivosti.

Smernice
Zverejňovanie informácií. Člen by mal otvorene komunikovať a zdieľať informácie so správnym orgánom a profesionálne vykonávať svoje kompetencie tak, ako ich stanovuje platná legistlatíva.

11. Všetky návrhy na personálne záležitosti bude člen predkladať voleným predstaviteľom na základe zásluh tak, aby rozhodnutia, týkajúce sa vymenovania, zvýšenia platu, pracovného postupu a disciplíny riadili spravodlivosť a nestrannosť.

Smernice
Rovnaká príležitosť. Členovia by mali vytvoriť pozitívny program, ktorý by zabezpečil cieľavedomé pracovné príležitosti pre všetky skupiny komunity. Všetky programy, činnosti by mali na základe odbornosti a osobnej bezúhonnosti: (1) poskytovať rovnosť príležitostí v zamestnaní pre všetky osoby; (2) zakazovať diskrimináciu na základe rasy, farby pleti, vierovyznania, pohlavia, národnosti, politickej príslušnosti, fyzických handicapov, veku alebo stavu; a (3) podporovať programy, zabezpečujúce rovnosť príležitostí na každej úrovni organizácie.

12. Nebude sa snažiť o vlastné zvýhodnenie, bude veriť, že osobný rast alebo profit, získaný prostredníctvom dôverných informácií alebo zneužitím verejného času je nečestný.

Smernice
Dary. Členovia nemôžu priamo ani nepriamo vyžadovať, prijať alebo dostať žiaden dar.

Investície v konflikte s oficiálnymi povinnosťami. Člen by nemal investovať alebo vlastniť akúkoľvek priamu alebo nepriamu investíciu v žiadnej finančnej oblasti, alebo mať do činenia s komerčnou či súkromnou transakciou, ktorá vytvára konflikt s jeho oficiálnymi povinnosťami.

V prípade nemovitostí si osobitnú pozornosť vyžaduje potenciálne zneužitie dôverných informácií a vedomostí pre rozšírenie osobných záujmov člena. Ak existuje konflikt s osobnými investíciami člena, môže to ovplyvniť jeho oficiálne aktivity a rozhodnutia. Je nutné vyhnúť sa nákupu a predaju, ktorý možno interpretovať ako špekuláciu s cieľom dosiahnuť rýchly zisk.

Osobné vzťahy. Člen by mal oznámiť štatutárnemu zástupcovi samosprávy akýkoľvek osobný vzťah v akomkoľvek prípade, kde by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov. Ak napríklad pracuje rodinný príslušník člena pre podnikateľa, ktorý má s miestnou samosprávou obchodné vzťahy, treba tento fakt oznámiť.

Dôverné informácie. Členovia by nemali zverejňovať pred inými alebo využívať k presadeniu svojich osobných záujmov tie dôverné informácie, ktoré získali počas plnenia svojich oficiálnych povinností.

Súkromné zamestnanie. Členovia by sa nemali angažovať v súkromnom zamestnaní a nemali by poskytovať služby pre súkromné záujmy či uskutočňovať súkromné obchody, ak takéto zamestnanie, služba alebo obchod vytvárajú konflikt alebo škodia správnemu vykonávaniu ich kompetencií.

Typickými aktivitami, ktoré nemusia obsahovať konflikt záujmov alebo nebránia správnemu vykonávaniu oficiálnych povinností sú vzdelávanie, prednášanie, písanie alebo konzultovanie. Vo všetkých prípadoch externého zamestnania je vhodné oznámiť to vopred štatutárnemu zástupcovi samosprávy.

Reprezentácia. Okrem prípadu, keď ich tak oprávni alebo poverí štatutárny zástupca samosprávy, nemali by členovia reprezentovať pred žiadnou verejnou alebo súkromnou agentúrou žiadne vonkajšie záujmy.

Podpora. Členovia by nemali podporovať komerčné produkty alebo služby tým, že budú súhlasiť s použitím svojej fotografie, odporúčania alebo citácie v platených či iných komerčných reklamách, či už za kompenzáciu alebo nie. Členovia však môžu (za predpokladu, že nedostanú žiadnu kompenzáciu) podporovať nasledujúce veci: (1) knihy či iné publikácie; (2) profesionálne rozvojové alebo vzdelávacie služby, poskytované neziskovými členskými organizáciami alebo uznávanými vzdelávacími inštitúciami; (3) výrobky a alebo služby, o ktoré má miestna samospráva priamy ekonomický záujem.                                       V Banskej Bystrici dňa 1.februára 2001

Partneri